Thông tin chung

Hệ: Hỏa Tư Chất: 13
Loại: Tấn Công    

Kỹ Năng

Kháng Long Hữu Hối: Tấn công và giảm HP tối đa toàn bộ địch trong 2 hiệp

Duyên Phận